Disclaimer

1. De rechten op de inhoud van deze website waaronder de rechten van intellectuele eigendom berusten bij Wijwillengeenvuurwerkverbod.nl. Onder de inhoud van deze website wordt onder meer verstaan: teksten, lay-out, afbeeldingen, logo’s, (beeld)merken, geluids- en/of videofragmenten, foto’s, artikelen en/of andere informatie. Gebruik en/of bezoek van deze website impliceert acceptatie van de voorwaarden uit deze disclaimer. Wijwillengeenvuurwerkverbod.nl behoudt zich het recht voor deze disclaimer op ieder gewenst moment aan te passen.

2. Het maken van kopieën (met uitzondering van de thuiskopie voor eigen niet-commercieel gebruik door particulieren), aanpassingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van de website in welke vorm of op welke manier dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wijwillengeenvuurwerkverbod.nl is verboden.

3. (Framed) deeplinken en/of linken naar een of meer onderdelen van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wijwillengeenvuurwerkverbod.nl is niet toegestaan.

4. Wijwillengeenvuurwerkverbod.nl besteedt de uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van deze website. Aan de inhoud van deze website kunnen echter geen rechten worden ontleend. De informatie op deze website wordt aangeboden zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid en/of geschiktheid voor een bepaald doel.

5. Wijwillengeenvuurwerkverbod.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik of de inhoud van deze website of met de tijdelijke of blijvende onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen. Wijwillengeenvuurwerkverbod.nl is voorts niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden door middel waarvan de toegang tot de website wordt verkregen.

6. Alle persoonsgegevens die via deze internet website worden verzameld, worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld en uitsluitend geregistreerd voor het opgegeven doel waarvoor ze worden verzameld. Persoonsgegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven, met uitzondering van de partijen die betrokken zijn bij een actie of prijsvraag van Wijwillengeenvuurwerkverbod.nl waaraan de bezoeker van deze website heeft deelgenomen. De opslag en doorgifte van gegevens via internet is beveiligd door middel van de daarvoor geëigende en gebruikelijke technieken.

7. Wijwillengeenvuurwerkverbod.nl gebruikt cookies voor het analyseren van informatie over het bezoek aan haar website, om het gebruiksgemak van de website te bevorderen en om haar website en diensten te verbeteren. De cookies bevatten geen persoonsgegevens. Het accepteren van cookies kan via de internetbrowser uitgeschakeld worden. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van (delen van) deze website beperken.

8. Deze website kan links bevatten naar websites of naar webpagina’s van derden. Deze zijn uitsluitend opgenomen ter informatie en zijn te goeder trouw geselecteerd. Wijwillengeenvuurwerkverbod.nl heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en -pagina’s van derden en is in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

9. Alle rechten worden voorbehouden.

10. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.